Klachtenregeling LeefbaarheidsTeam Ermelo

Bent u niet tevreden over onze zorg- of dienstverlening? Laat het ons weten. Wij leren graag van
uw ervaringen. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten bij voorkeur eerst met de
betrokkene medewerkers van het LeefbaarheidsTeam. Dan kan het probleem misschien direct
worden verholpen. Lukt het niet uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken? Of wilt u
dat liever niet?

→ Voor klachten over medewerkers van Team Wijkservice van de gemeente Ermelo is de
klachtenregeling van de gemeente Ermelo van toepassing:
 www.ermelo.nl/portal-ermelo/overzicht-van-alle-producten-endiensten_
41346/product/klacht-indienen_219.html
 mondeling aan het loket
 telefonisch (0341) 56 7321.
→ Klachten met betrekking tot de Sociaal Werkers kunt u richten aan de voorzitter van het MT
Wijkgerichtwerken, mevr. M. Stam, IJsbaanweg 45, 3851 CP Ermelo. Hiervoor is onderstaande
klachtenregeling van het LeefbaarheidsTeam Ermelo van toepassing.

Artikel 1
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder
klager:
de persoon die een klacht over het LeefbaarheidsTeam indient;
beklaagde:
de organisatie / persoon tegen wie de klacht is gericht;
klacht:
● de klacht moet een gedraging van een medewerker van het LeefbaarheidsTeam betreffen die
gevolgen heeft voor de klager persoonlijk. Onder gedraging wordt verstaan: enig handelen of
nalaten alsmede het nemen van een beslissing
● de klacht betreft de uitvoer van de activiteit of dienst van het LeefbaarheidsTeam of over de
situatie bij de uitvoer van de werkzaamheden waarover de klager niet tevreden is
● de klacht betreft intimidatie en/of ongewenst gedrag.
Artikel 2
Een klacht wordt schriftelijk bij de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken ingediend en bevat in
ieder geval:
● een omschrijving van de klacht
● de naam of namen van klager en beklaagde(n)
● de activiteit of dienst.
Het klaagschrift dient voorzien te zijn van een datum en wordt na binnenkomst direct voorzien van
een datumstempel.
Artikel 3
Een klacht moet binnen 3 maanden na het incident worden ingediend. Een na afloop van deze
termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt dat de klacht is ingediend zo
spoedig mogelijk als redelijkerwijs van de klager kan worden verlangd. Dit laatste dient te blijken
uit door klager naar voren te brengen feiten en omstandigheden.
Artikel 4
De ontvangst van de klacht dient zo spoedig mogelijk door de voorzitter van het MT
Wijkgerichtwerken aan de klager te worden bevestigd.
Artikel 5
De klager kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij de behandeling van de klacht.
Van deze mogelijkheid moet aan klager in de ontvangstbevestiging van de klacht mededeling
worden gedaan.
Artikel 6
De voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken onderzoekt de klacht en tracht, samen met de klager
en (eventueel) de medewerker tegen wiens gedraging de klacht is gericht, tot een aanvaardbare
oplossing te komen. Slaagt hij hierin niet, dan moet hij binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging
van de klacht, een beslissing op de klacht nemen. De voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken
neemt deze beslissing niet dan na klager en de medewerker te hebben gehoord.
Artikel 7
Indien de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond heeft
bevonden, moet deze in zijn beslissing meedelen. En zo ja, zal hij deze klacht doorleiden naar de
klachtenfunctionaris van Zorggroep Noord West Veluwe.
Artikel 8
Indien de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken een klacht of onderdelen daarvan ongegrond
of niet ontvankelijk verklaart kan klager daartegen in beroep gaan bij de klachtenfunctionaris van
Zorggroep Noord West Veluwe.