Voorwaarden uitleen materialen

Algemeen 

Het gehuurde wordt uitsluitend in bruikleen gegeven na overleg met medewerkers van het Leefbaarheidsteam Ermelo. 

Bruiklener dient het gehuurde zelf op te halen en terug te brengen op het adres Henriëtte van Heemstralaan 2 te Ermelo. Ophalen op vrijdagmiddag. Terugbrengen op maandagmiddag. Tijden in overleg.
Andere dagen in overleg mogelijk.

 

Bruiklener dient zich te legitimeren.  

Transport 

De bruiklener dient zelf zorg te dragen voor het transport van de gehuurde goederen. Dit transport geschiedt geheel voor rekening en risico van de bruiklener.  

De bruiklener is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van het Leefbaarheidsteam Ermelo, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de bruiklener.  

Schade en schadevergoeding 

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van het Leefbaarheidsteam Ermelo.

De bruiklener is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. 

Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen e.d. dient de bruiklener hiervan  het Leefbaarheidsteam Ermelo, onmiddellijk van op de hoogte te brengen. 

De bruiklener wordt geadviseerd de risico’s tegen persoonlijk letsel, extreme weersomstandigheden van welke aard dan ook, diefstal, vernieling, brand etc. te verzekeren. 

Aansprakelijkheid 

Het Leefbaarheidsteam Ermelo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden. Ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant. 

De bruiklener vrijwaart het Leefbaarheidsteam Ermelo tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak. 

Het is bruiklener verboden het gehuurde te vervreemden of aan derden in gebruik of huur af te staan. 

Bruiklener dient desgewenst zelf zorg te dragen voor verzekering van het gehuurde.  

Bruiklener is alsdan gehouden het gehuurde op eerste verzoek onverwijld bij uitlener terug te bezorgen, onverminderd het recht van uitlener om de ten gevolge van het niet naleven van de voorwaarden, geleden schade op bruiklener te verhalen.